Säkerhetspodcasten

Detta är det tolfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar Mathias "Avlidienbrunn" Karlsson. Det snackas säkerhet i webramverk, framförallt Angular JS, och klientsäkerhet i allmänhet.

Direct download: Sec-t_Avlidienbrun_Angularjs_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 5:26pm CEST